પુનર્વિક્રેતા વ્યાજ ફોર્મ

પરફેક્ટ ડીસેન્ટ હાલમાં ઉચ્ચ ઉત્પાદન માંગ અને પુરવઠા-મર્યાદિત ઉત્પાદનને કારણે નવા પુનર્વિક્રેતાઓને સ્વીકારી રહ્યું નથી. તમે આ વ્યાજ ફોર્મ ભરવા માટે સ્વતંત્ર છો અને જ્યારે ઉત્પાદન ક્ષમતા સુધરશે ત્યારે અમે સંપર્ક કરીશું.